top of page

YAGEV Vakıf Senedi

YEREL HİZMETLER  PROJE, ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME DAYANIŞMA , YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM VAKFI

BAŞLANGIÇ

            Bu Vakıf senedinin altında adları, adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:

MADDE I – Vakfın adı YEREL HİZMETLER  PROJE, ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME DAYANIŞMA , YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM VAKFI'dır. İşbu resmi senette sadece YAGEV denilecektir.

 VAKFIN MERKEZİ:

MADDE II – Vakfın Merkezi İstanbul İli Avcılar ilçesinde olup, adresi  Reşitpaşa caddesi, Yeniyol sokak No:2 Daire:7 dir. Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde şube açılabilir.

VAKFIN AMACI:

MADDE III– YAGEV kamunun ekonomik yönden yükünü hafifletmek, devlet bütçesine katkıda bulunmak, her türlü araç-gereç ve eğitilmiş personel ile kamuya daha mükemmel hizmet götürmeyi amaçlamaktadır. Vakfımız, Türkiye’de kamu yönetimi sistemi içinde yerinden yönetim anlayışının güçlendirilmesini ve yerel yönetimlerin etkin, verimli, katılımcı ve kaliteli kentsel hizmet sunmalarını sağlamasını kendisine hedef edinmiştir.  YAGEV ülkemizde ve dünyada yerinden yönetime ait düzenlemeleri ve uygulamaları araştırır, saptar, bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, yaptırır. Bu amaçla bilimsel yazı, inceleme, araştırma yapar.

Vakfın Diğer Amaçları

 1. Üyeleri ile bunların eş ve bakmakla yükümlü bulundukları çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin sağlık ve tedavilerini sağlamak amacıyla yardımlarda bulunmak, sağlık tesislerini kurmak ve işletmek

 2. Üyelerin zaruri ihtiyaçlarının temini, konut edindirme, evlenme ve çocuklarının tahsil masraflarını karşılamak amacıyla uygun faiz ve şartlarda ikrazda bulunmak,

 3. Üyelerinin ve aile bireylerinin dinlenmelerini sağlamak amacıyla dinlenme ve turistik tesisler kurmak, kiralamak, işletmek ve işlettirmek, bu faaliyetleri yapan şirketlerle anlaşmalar yapmak, ortak olarak her türlü faaliyetlerde bulunmak,

 4. Üyelerin orta ve yüksek tahsilde bulunan çocuklarına burs vermek, yurtlar açmak, mevcut yurtlarla anlaşmalar yapmak,

 5. Sportif faaliyetleri sağlamak amacıyla spor kulüpleri ve tesisleri kurmak veya işletmek,

 6. Üyelerin dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemesi ihtiyaçlarını piyasaya nazaran daha uygun şartlarla temin edilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde kantin gibi satış yerleri açmak, işletmek veya işlettirmek,

 7. Üyelerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri teşvik edici çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili toplantı, seminer ve gösteriler, balolar düzenlemek, gerektiğinde organizasyonlara katılmak,

 8. Tabii afet ve yangın gibi afetlerden zarar gören insanlara yardımda bulunmak ve gerektiğinde düşük faizle kredi vermek,

 9. Üyelerden emekli olanlara, çalışırken daimi malul olanlara veya vefat eden kişilerin menfaattarlarına bu konularda hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre yardımda bulunmak,

 10. Üyelerin bilgi ve becerilerini artırmak amacı ile bilgisayar, lisan gibi konular ile sosyal, kültürel konularda kurslar açmak veya bu konularda faaliyet gösteren kuruluşlar ile anlaşmalar yapmak,

 11. Kurucular kurulunun tespit edeceği diğer yardımlarda bulunmak,

 12. İlköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim amaçlı eğitim kurumları kurmak, işletmek ya da işletmeye vermek, bu amaçla kurulmuş eğitim ve öğretim kurumlarına hissedar olmak ve YAGEV tarafından kurulan kuruluşlara ortak almak,

 13. Yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu konularla ilgili eğitim programları hazırlar ve uygular. Eğitim birimleri kurar ve eğitimleri sertifikaya bağlayarak belgelendirir.

 14. Her türlü sağlık tesisini kendi kuracağı eğitim kurumları ile işbirliği halinde ya da diğer eğitim kurumlarıyla birlikte kurmak, işletmek ya da işletmeye vermek,

 15. Yardıma muhtaç tüm gruplar için eğitim, sosyal tesisler, konaklama, aşevi, sığınma evi… vs., tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletmeye vermek,

 16. Amacı kapsamında bulunan sosyal gruplar için arsa ve bina temininde bulunmak, bina yapmak ve yaptırmak,

 17. Belediyelerle birlikte çalışmalar yürüterek, belediyelerin daha iyi hizmet vermesini sağlamak. Belediye başkanlarına ve belediye çalışanlarına eğitimler vermek ve verdirmek,

 18. Faaliyet konularıyla ilgili olarak görsel ve işitsel yayınlar hazırlar ve ya hazırlatır. Bu kapsamda gazete, dergi, kitap yayımlar, internet, web sitesi oluşturur, film ve belgesel hazırlar. Kent ve kent yönetimine ilişkin sorunları tespit eder ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek amacı ile, kongre, konferans, seminer, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve benzeri toplantıları düzenler.

 19. Kente ilişkin konularda sergi, fuar ve benzeri tanıtıcı organizasyonları düzenler, bu tür çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve onları destekler.

 20. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında uygun görülecek yerlerde şube ve temsilcilik açmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

MADDE IV – Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok yatırımda kullanmaya; vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzüğe Uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirlere artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa; Gayrimenkulleri aynı hakları dışında kalan tüm haklarını kullanmaya ya da kullandırmaya,

Mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine;

Amacına uygun şartlı bağışları kabule; Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. Maddesine belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak; Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda kullanmaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE V– Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 300.000.000 (Üç yüz milyon TL) dir.

Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE VI– a) Kurucular Kurulu, b) Yönetim Kurulu, c) Vakıf Genel Müdürlüğü, d) Denetim Kurulu

KURUCULAR KURULU

MADDE VII – Kurucular Kurulu şu şekilde teşekkül eder.

 1. Ekli listedeki gerçek kişiler,

 2. Vakıf kurulduktan sonra, Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenler.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE VIII – Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek,

 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kuruluna ibra etmek,

 3. Yönetim Kurulu tarafından kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip-edilmeyeceğine karar vermek,

 4. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI

MADDE IX –Kurucular Kurulu 2 yılda bir Mart ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular kurulu üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az 1 hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bir nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

KARARLAR

MADDE X– Kurucular kurulunca bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Divan Katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tesbit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular, Kurulundan kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulunun toplantısına gelemeyecek üye yerine vekil gönderilebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU

MADDE XI – Yönetim Kurulu, kurucular kurulu tarafından iki yıl için seçilecek yedi üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri kurucular kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. İki de yedek üye seçilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL:

MADDE XII – Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan ile bir ikinci başkan seçer. Yönetim kurulu başkanı, vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci bir başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

Yönetim Kurulu ikinci Başkana veya Genel Müdürüne Vakıf adında tasarruf yapma yetkisi verilebilir.

TOPLANTI VE KARARLAR

MADDE XIII– Vakıf yönetim kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, ikinci başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

Yönetim kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulabilir.

Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tespit edilir.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE XIV – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,

 2. Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,

 3. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyet tin gayri, aynı hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan envalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

 4. Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak  ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

 5. Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdür ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir)

 6. Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

 7. Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defteri tutmak,

 8. Kurucular kuruluna hesap vermek,

 9. Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp kurucular kuruluna sunmak,

 10. Kurucular kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,

 11. Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini üyeliklerinin kurucular kuruluna teklif etmek, (Yönetim kurulunca bu gibiler ile madalya ve belge de verilebilir.)

 12. Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek,

VEKİL TAYİNİ

MADDE XV – Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM KURULU

MADDE XVI – Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu kurucular kurulunun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir.

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Kurucular Kurulu toplantısından en geç on beş gün önce Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE XVII – Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür.  Yönetim kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar verilen Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

VAKFA İFA EDİLCEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

MADDE XVIII – Vakfın, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak Vakıf için yapacakları seyahat ve tüm diğer masrafları vakıfça karşılanacaktır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE XIX – Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE XX – Bankalarda hesap açma ve kapamada, para çekmede, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

MADDE XXI – Vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilinir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır.

Kurucular Kurulu üyelerinden en az on kişinin teklifi halinde de Kurucular Kurulu kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE XXII – Vakfın herhangi bir sebeple gerektiği takdirde feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir.

Feshi halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir resmi kuruma devredilir.

bottom of page