top of page
Gokyuzunden-Turkiye---Dunya-Haritasi-Duvar-Kagidi-resim-12976.jpg
Gokyuzunden-Turkiye---Dunya-Haritasi-Duvar-Kagidi-resim-12976.jpg

YAGEV VAKFI

MANŞET FOTO_edited.png

YAGEV Vakfı Amacı

Sürdürülebilir gelişme, yerel özerklik ve katılımcı demokrasi yaklaşımı çerçevesinde yaşana bilirlik düzeyi yüksek ideal kente ulaşılması için kente ve kent hayatına ilişkin sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bu nedenle hazırlanacak olan projelerin kentsel planlamaya ve kent yaşamına aktarılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda,

Topluluk hakları ile bireysel haklar arasında uyumu gözeten kanun kentine;

Kişisel bilgi ve becerilerin gelişmesine imkan tanıyan kültür sanat ve bilgi kentine;

Kurumları sayesinde sosyal eşitlik sağlayan ve kamusal yararı gözeten adalet kentine;

Kent yönetimine ilişkin kararların alınması sürecinde kişilere ve kurumlara paydaş olma imkanı sağlayan demokratik katılım kentine;

Farklılıkları içinde barındırabilen ve bunlar arasında anlayışı ve işbirliğini tesis eden hoşgörü kentine;

İçinde barındırdığı canlı ve cansız tüm maddi varlılıklarıyla estetik ve güzellik kentine;

Doğayla uyum ve bütünlük içinde ekolojik kente ulaşılması hedeflenmektedir.

YAGEV Vakfı
Misyon&Vizyon

Vakfımız, Türkiye’de kamu yönetimi sistemi içinde yerinden yönetim anlayışının güçlendirilmesini ve yerel yönetimlerin etkin, verimli, katılımcı ve kaliteli kentsel hizmet sunmalarını sağlamasını kendisine hedef edinmiştir. Bu bağlamda yerel yöneticilerin ve personelin her türden eğitim ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak, yerel yönetim alanında araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanında yayın yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini geliştirmek amaçlanmaktadır.

YAGEV Vakfı
Organları

VAKFIN ORGANLARI
a) Kurucular Kurulu, b) Yönetim Kurulu, c) Vakıf Genel Müdürlüğü, d) Denetim Kurulu

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek,
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kuruluna ibra etmek,
Yönetim Kurulu tarafından kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip-edilmeyeceğine karar vermek,
Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

 

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, kurucular kurulu tarafından iki yıl için seçilecek yedi üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri kurucular kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. İki de yedek üye seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,
Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,
Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyet tin gayri, aynı hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak, Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,
Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdür ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak, Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defteri tutmak, Kurucular kuruluna hesap vermek, Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp kurucular kuruluna sunmak, Kurucular kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek, Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini üyeliklerinin kurucular kuruluna teklif etmek, (Yönetim kurulunca bu gibiler ile madalya ve belge de verilebilir.)
Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek,

DENETİM KURULU
Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu kurucular kurulunun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir.
Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Kurucular Kurulu toplantısından en geç on beş gün önce Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar verilen Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

YAGEV Vakfı
Faaliyet Alanları

 1. Yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu konularla ilgili eğitim programları hazırlayabilir ve uygulayabilir. Eğitim birimleri kurabilir ve eğitimleri sertifikaya bağlayarak belgelendirebilir
 2. Yerel yönetimler ile ortak çalışmalar yürüterek, yerel yönetimlerin daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla yerel yönetimlerin temsilcilerine, idarecilerine ve diğer çalışanlarına eğitimler verebilir veya verdirebilir.
 3. yerel hizmetler alanında her türlü sağlık tesisini kendi kuracağı eğitim kurumları ile işbirliği halinde ya da diğer eğitim kurumlarıyla birlikte kurabilir, işletir veya işletmeye verebilir.
 4. Yardıma muhtaç tüm gruplar için eğitim, sosyal tesisler, konaklama, aşevi, sığınma evi… vs., tesisler kurabilir, kurdurabilir, işletebilir veya işletmeye verebilir.
 5. İlköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim amaçlı eğitim kurumları kurabilir, işletebilir ya da işletmeye verebilir; bu amaçla kurulmuş eğitim ve öğretim kurumlarına hissedar olabilir ve vakıf tarafından kurulan kuruluşlara ortak alabilir.
 6. Amacı kapsamında sosyal gruplar için arsa ve bina temininde bulunabilir, bina yapabilir veya yaptırabilir.
 7. Kent ve kent yönetimine ilişkin sorunları tespit eder ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek amacıyla ulusal veya uluslar arası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve benzeri toplantıları düzenleyebilir.
 8. Faaliyet konularıyla ilgili olarak görsel ve işitsel yayınlar hazırlayabilir veya hazırlatabilir. Bu kapsamda gazete, dergi, kitap yayımlar, internet, web sitesi oluşturur, film ve belgesel hazırlar.
 9. Kente ve kent hizmetlerine ilişkin konularda ulusal veya uluslar arası düzeyde sergi, fuar ve benzeri tanıtıcı organizasyonları düzenleyebilir. Bu tür çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya onları destekleyebilir.
 10. Vakfın amaçları doğrultusunda ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla uluslar arası faaliyetlerde bulunabilir.
 11. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında uygun görülecek yerlerde şube ve temsilcilik açabilir.
bottom of page